مسوول دیجیتال مارکتینگ

خانم مریم گل بیدی

عضو تیم فروش

خانم فرزانه قربانی

account manager

طراح , AU و عکاس

خانم شیوا شیر سلیمیان

عضو تیم فروش

عضو تیم فروش